ONZE VISIE

Onze school is neutraal en pluralistisch. Wij houden rekening met elke filosofische of ideologische overtuiging van de leerlingen en hun ouders. Er wordt niet-confessionele moraal ingericht en elke erkende godsdienst kan gevolgd worden. Ouders die op basis van hun eigen religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen, kunnen een aanvraag tot vrijstelling indienen. Wij geloven dat mensen met verschillende overtuigingen en culturen harmonisch kunnen samenleven en dat we in die geest kunnen bijdragen tot meer openheid en verdraagzaamheid.

Onze school is toegankelijk voor iedereen, ongeacht afkomst, geslacht, huidskleur, taal of nationaliteit. Kinderen hebben bijzondere rechten. Ze moeten weerbaar gemaakt worden voor de maatschappij waarin we leven. Ze moeten meer dan ooit op een gepaste manier mondig gemaakt worden.

Wij vinden dat ieder kind uniek is en optimale kansen op ontwikkeling moet krijgen. We houden dan ook zoveel mogelijk rekening met de eigen aard en bekwaamheid van het kind door zoveel mogelijk te differentiëren:

  • verdiepingsoefeningen
  • remediëringsoefeningen

Op dit vlak speelt onze kleinschaligheid ook een positieve rol. In klassen met een beperkt aantal leerlingen kan elk kind meer aan bod komen en is het mogelijk om beter individueel te begeleiden. Elk kind wordt zoveel mogelijk beoordeeld volgens eigen mogelijkheden.

Wij streven de totale persoonlijkheidsontwikkeling na van elk kind. Behalve het verwerven van kennis, besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van vaardigheden en technieken en het vormen van attitudes zowel op sociaal en emotioneel, als op cultureel, creatief en psychomotorisch vlak. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen zich later als volwassene kunnen bewegen in een snel evoluerende maatschappij, in erg gevarieerde omstandigheden.

Het verstrekken van functionele kennis vinden wij nog steeds belangrijk, maar we streven ernaar onderzoekmethodes en technieken aan te leren om de verworven kennis adequaat te kunnen aanwenden zodat onze kinderen een vlotte overstap naar het voortgezet onderwijs kunnen maken. Er wordt in uitvoering van de leerplannen gebruik gemaakt van aangepaste methoden en leermiddelen met een gepaste evaluatie van de leerlingen, en indien nodig gevolgd door een efficiënte remediëring. Hierbij vinden we het van essentieel belang dat er een goede verhouding heerst tussen werkdruk en slaagkansen.

Ongeveer de helft van onze leerlingen belanden in de middenschool van het K.A. Ekeren en hebben goede slaagkansen. Daarom stimuleren wij het "leren leren" en trachten zo bij te dragen tot het zelfstandig verwerven en integreren van informatie en de leerlingen in staat te stellen zelfstandig problemen op te lossen. Leren is immers een levenslang ontwikkelingsproces.

Omdat in het leerproces de betrokkenheid en het welbevinden van de leerlingen uiterst belangrijk is en de intellectuele nieuwsgierigheid gestimuleerd moet worden, vinden wij dat ons onderwijs ervaringsgericht en levensecht moet zijn. Daarom worden in alle klassen geregeld uitstappen georganiseerd, en worden verschillende organisaties op school uitgenodigd.

In verband met zijn persoonlijkheidsontwikkeling vinden we het belangrijk dat het kind een positief zelfbeeld ontwikkelt, o.a. door het kind te aanvaarden zoals het is, met de mogelijkheden die het heeft. We willen onze leerlingen stimuleren tot zelfstandigheid zodat ze initiatieven en verantwoordelijkheid kunnen en durven nemen, hun mening kunnen formuleren en motiveren. In de totale ontwikkeling van het kind vinden wij het uiterst belangrijk dat onze leerlingen respect hebben voor elkaar in de ruimste zin, dit wil zeggen voor elkaars lichaam, eigendom, mening en cultuur. Zich hoffelijk en beleefd kunnen gedragen, zowel binnen als buiten de school, is een streefdoel.

In de totale ontwikkeling van het kind willen wij de muzische ontwikkeling sterk benadrukken. We vinden het belangrijk dat kinderen allerlei kunstvormen leren kennen, ervan leren genieten, eventueel zelf uitproberen. Vandaar bezoeken aan verschillende musea en tentoonstellingen, toneel-, dans- en filmvoorstellingen, bibbus. Er worden ook klasdoorbrekende creanamiddagen georganiseerd zodat de verschillende domeinen van de muzische vorming zoveel mogelijk aan bod kunnen komen en leerlingen van verschillende leeftijden bovendien leren samenwerken.

Specifiek wensen wij in onze school ook een aantal traditionele waarden aan bod te laten komen met aandacht voor orde, tucht, regelmaat en beleefdheid, respect. Dit komt onder meer tot uiting in het schoolreglement dat elk jaar opnieuw besproken wordt, dynamisch is, maar ook moet toegepast worden.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich goed voelen, zich thuis voelen in onze school. We trachten een aangename, vlotte sfeer te creëren op basis van wederzijds respect en wensen de kinderen op een kindvriendelijke manier te begeleiden. We streven ernaar een vertrouwensrelatie op te bouwen met de leerlingen door niet louter interesse te betonen voor de schoolse aangelegenheden, maar ook voor hun dagelijkse belevenissen buiten de klas. De kinderen moeten zich veilig en geborgen voelen door een kordate en rechtlijnige aanpak. Er wordt steeds gelet op de goede omgangsvormen, beleefdheid en tucht.

Wij wensen mee te werken aan de maximale participatie van ouders via samenwerking tussen schoolraad, oudercomité en personeel. Wij opteren voor het principe van een open school. De ouders zijn steeds welkom om, op een wederzijds beleefde wijze en met begrip voor elkaars standpunten en principes, te zoeken naar juiste oplossingen. De school doet er alles aan opdat de ouders zich er thuis zouden voelen. Zij worden betrokken in het schoolleven bij ouderavonden, bij schoolse activiteiten, vergaderingen van bij de school horende verenigingen, enz. Er bestaat een zekere band van wederzijds vertrouwen.